คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตัดสินผลการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีแวงใหญ่ ปี2561

งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  ของดีแวงใหญ่  2561
วันที่ 23 - 25 มกราคม 2561
ที่ ชนิด/ประเภท รางวัล/เงินรางวัล ผู้ได้รับรางวัล ที่อยู่
1 ข้าวหอมมะลิ 105 ชนะเลิศ   นางวัลลภา  พาสว่าง 135 ม.5 ต.แวงใหญ่
    รองชนะเลิศอันดับ 1    นางสาวพานทอง  ธนูรัตน์ 80 ม.10 ต.โนนทอง
    รองชนะเลิศอันดับ 2 นางอำนวย  ท้าวนิล 73 ม.5 ต.แวงใหญ่
    ชมเชย   นายยศพล  อินสวน 124 ม.1 ต.โนนทอง
    ชมเชย   นางสายทิพย์  ลามา 61 ม.7 ต.คอนฉิม
2 ข้าวเหนียว กข.6 ชนะเลิศ   นางนารี  ไชยรัตน์ 41 ม.7 ต.ใหม่นาเพียง
    รองชนะเลิศอันดับ 1    นางสาวนิภาพร  ไชยปัญญา 223 ม.3 ต.ใหม่นาเพียง
    รองชนะเลิศอันดับ 2 นายบุญจันทร์  เสือปู่ 34 ม.4 ต.คอนฉิม
    ชมเชย   นายสุริยนต์  ศรีล้อม 37 ม.4 ต.แวงใหญ่
    ชมเชย   นายบุญโฮม  มะโนดี 76 ม.5 ต.แวงใหญ่
5 กล้วยน้ำว้า ชนะเลิศ   นายดุสิต  อุทัยเรือง 29 ม.3 ต.คอนฉิม
    รองชนะเลิศอันดับ 1    นายพัสกร   จำปา 131 ม.1 ต.ใหม่นาเพียง
    รองชนะเลิศอันดับ 2 นายดุสิต  อุทัยเรือง 29 ม.3 ต.คอนฉิม
    ชมเชย   นายพิทักษ์  พรหมราษฎร์ 184 ม.7 ต.แวงใหญ่
    ชมเชย   นายดุสิต  อุทัยเรือง 29 ม.3 ต.คอนฉิม
6 มะพร้าวอ่อนน้ำหวาน ชนะเลิศ   นางอรทัย ทะไกรราช 184 ม.4 ต.แวงใหญ่
    รองชนะเลิศอันดับ 1    นายสมล้วน  กิมัง 96 ม.2 ต.คอนฉิม
    รองชนะเลิศอันดับ 2 นายหนูพร  ดิษพันลำ 48 ม.4 ต.คอนฉิม
    ชมเชย   นายสุนันท์  ชำกุล 18 ม.2 ต.คอนฉิม
    ชมเชย   นายหนูพร  ดิษพันลำ 48 ม.4 ต.คอนฉิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 มกราคม 61 10:54:56