อัตรากำลังข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง

 
 
นายวิชัย พรมดอนก่อ
เกษตรอำเภอแวงใหญ่
 
งานส่งเสริมการเกษตร
 
นายขัญติภาณ ศรีใส
นวส.ชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.โนนทอง
นางสาวณัฐชานันท์ ผาสุข
นวส.ปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ต.ใหม่นาเพียง ต.โนนสะอาด
นางสาวพวงมาลัย ทองไชย์
นวส.ปฏิบัติการ
ไปช่วยราชการ อ.บ้านแฮด
   
นางโสมฉาย จุ่นหัวโทน
นวส.ปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ต.แวงใหญ่
และ ต.คอนฉิม
 
งานธุรการ
 
 
 
 
นายพิศิษฐ์ เจนไธสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
นางสาวสุภาภรณ์ สมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางเตือนใจ ลุนใบ
นักการ/ภารโรง
     

 

 

ทำเนียบเกษตรอำเภอ
 ที่
ชื่อ - สกุล
เริ่ม
ถึง
1
นายบัญฑิต โตชัยภูมิ  
เม.ย.20
ส.ค.23
2
นายเสงี่ยม ตุงไธสง
ส.ค.23
ก.ค.26
3
นายบัญฑิต โตชัยภูมิ
ก.ค.26
ธ.ค.31
4
นายไพบูลย์ คงเจริญ
ธ.ค.31
ส.ค.33
5
นายสุรพงษ์ นิกรสังข์พินิจ
ส.ค.33
ต.ค.33
6
นายจารึก เวฬุบรรณ (รักษาการ)
ต.ค.33
ก.ค.34
7
นายประชามิตร เกษตรเวทิน
ก.ค.34
ม.ค.38
8
นายสมาธิ เหล้าบุญมา
ม.ค.38
ม.ค.41
9
นายบัญฑิต โตชัยภูมิ
ม.ค.41
2544
10
นายวีรภัทร มีทองหลาง
2544
2546
11
นายวุฒิไกร ฐานวิเศษ
2547
2549
12
นายไพโรจน์ พหรมสุคนธ์ (รักษาการ)
2549
2549
13
นายวุฒิไกร ฐานวิเศษ
2549
ก.ค.50
14
นายประดิษฐ์ ธีรปฐวี
ก.ค.50
ต.ค.50
15
นายชัยพร สาระพันธ์
ต.ค.50
พ.ย.50
16
นายฉัตรชัย โสดาลี
พ.ย.50
ต.ค.51
17
นายสุพจน์ สุมาลี
ต.ค.51
30 ก.ย.53
18 นายขัญติภาณ ศรีใส (รักษาการ)
1 ต.ค.53
19 ธ.ค.53
19 นายอนันต์ ลวกไธสง
20 ธ.ค.53
22 ก.ค.54
20 นายวิชัย พรมดอนก่อ
22 ก.ค.54
9 ต.ค. 54
21 นายเกษม จันมา 10 ต.ค.54 6 พ.ค.56
22 นายวิชัย พรมดอนก่อ
7 พ.ค.56
 

 

 

 

 

แผนที่อำเภอแวงใหญ่