คู่มือสำหรับประชาชน

งานเด่นอำเภอแวงใหญ่

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช

ศัตรูพืช

ฉบับที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2558

หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด...

ฉบับที่ 3 วันที่ 25 มีนาคม 2558

เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง...