คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ปศุสัตว์อำเภอออกให้บริการเกษตรกรโดดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค กระบือ ต.ใหม่นาเพียง

25 สิงหาคม 2561 ปศุสัตว์อำเภอออกให้บริการเกษตรกรโดดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค กระบือ ...

ประชุมคณะอนุกรรมการการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน (อชก.) อำเภอแวงใหญ่ ครั้งที่ 1/2561

24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน (อชก.) อำเภอแวงใหญ่ ครั้งที่ 1/2561...

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านรัตนะ ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านรัตนะ ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น...

มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ตามโครงการ 5 ประสานสืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560

23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ตามโครงการ 5 ประสานสืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (รายเก่า) จำนวน 80 ราย...

พิธีทำสัญญายืมเงินตามโครกงารเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่

23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. พิธีทำสัญญายืมเงินตามโครกงารเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่...

ปศุสัตว์อำเภอออกให้บริการเกษตรกรโดดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค กระบือ

19 สิงหาคม 2561 ปศุสัตว์อำเภอออกให้บริการเกษตรกรโดดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค กระบือ ม.1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น...

อบรมเรียนรู้นาแปลงใหญ่ข้าว GAP ดำเนินการอบรมโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

17 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ศูนย์ข้าวโนนทอง เกษตรกรเข้ารับการอบรมเรียนรู้นาแปลงใหญ่ข้าวจีเอพีดำการโดยหัวหน้าขิมจากศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวขอนแก่น...

มอบปัจจัยการผลิตแปลงสาธิตโครงการนาแปลงใหญ่

25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. มอบปัจจัยการผลิตแปลงสาธิตโครงการนาแปลงใหญ่ ณ แปลงใหญ่ดงบัง ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น...

ร่วมจิตอาสาทำความดีด้วยใน ณ เจดีย์ศรีแวงใหญ่

25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ร่วมจิตอาสาทำความดีด้วยใจ ...

ร่วมพิธีเปิดอบรมข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่

25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีเปิดอบรมข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ...