คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร

15 กรกฎาคม 2561 ชุมชนตำบลแวงใหญ่ อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร...

โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร

14 กรกฎาคม 2561 ชุมชนตำบลใหม่นาเพียง 2 อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร...

โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร

14 กรกฎาคม 2561 ชุมชนตำบลคอนฉิม อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร...

โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร

13 กรกฎาคม 2561 ชุมชนตำบลคอนฉิม อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร...

โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร

12 กรกฎาคม 2561 ชุมชนตำบลคอนฉิม อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร...

โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร

12 กรกฎาคม 2561 ชุมชนตำบลแวงใหญ่ อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร...

โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร

12 กรกฎาคม 2561 ชุมชนตำบลใหม่นาเพียง 2 อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร...

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim mobile Service)

12 กรกฎาคม 2561 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim mobile Service) นายมนตรี ชนะศักดิ์ นายอำเภอแวงใหญ่ เป็นประธาน...

มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

11 กรกฎาคม 2561 อำเภอแวงใหญ่ โดยปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ ที่ดินอำเภอ และสำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แก่เกษตรก...

อบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

11 กรกฎาคม 2561 ตำบลแวงใหญ่ อบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่...