คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เกษตรจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทค

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ ให้การต้อนรับ ว่าที่ รท. วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะตรวจเยี่ยมให้กำลั...

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เยี่ยมเยียนศิลาพรฟาร์ม เกษตรกรผู้ปลูกเห็ดหลินจือ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ เยี่ยมเยียนศิลาพรฟาร์ม เกษตรกรผู้ปลูกเห็ดหลินจือ ตำบลโนนสะอา...

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายเศรษฐศักดิ์ อุปจันทรสง่า

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายเศรษฐศักดิ์ อุปจันทรสง่า จากสำนักงานธน...

ว่าที่ร้อยตรี สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ติดตามเยี่ยมเยียนและชี้แจงเจ้าหน้าที่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ติดตามเยี่ยมเยียนและชี้แจงเจ้าหน้าที่ เตรียมพื้นที...

ติดตามงานโครวการเกษตรทฤษฎีใหญ่และเกษตรกรรมยั่วยืน ปี 60

วันที่ 30 พฤษภาคม เวลา 13.00 น. นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ติดตามงานโครวการเกษตรทฤษฎีใหญ่และเกษตรกรรมยั่วยืน ปี 60 ณ ...

ประชุมเจ้าหน้าที่และประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วันที่ 30 พฤษวภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ ประชุมเจ้าหน้าที่และประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษ...

18 พฤษภาคม 2560

อบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี 60 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโคกสว่าง ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่...

18 พฤษภาคม 2560

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงาานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบปัจจัยการผลิตในโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้...

17 พฤษภาคม 2560

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอแวงใหญ่ ร่วมออกบริการให้ความรู้ประชาชน ในกิจกรรมอำเภอยิ้ม ณ บ้านหนองแดง...

12 พฤษภาคม 2560

นางประพาต แก้วจันทร์ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้า...