คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน

27 ธันวาคม 2560 พิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น...

โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ

25 ธันวาคม 2560 โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่แรงงานนอกระบบ...

ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่

21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่...

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนหลังฤดูเก็บเกี่ยว

19 ธันวาคม 2560 จัดอบรมโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนหลังฤดูเก็บเกี่ยว...

อบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

19 ธันวาคม 2560 จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพสู่ Smart Group...

มอบเงินโครงการก้าวไปกับพี่ตูน ที่จังหวัดขอนแก่น

16 ธันวาคม 2560 นายสุรสิทธิ์ วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอแวงใหญ่ ร่วมมอบเงินโครงการก้าวไปกับพี่ตูน...

จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

15 ธันวาคม 2560 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศจช.บ้านนาโพธิ์ ต.โนนสะอาด...

ติดตามการดำเนินโครงการ 9101 ฟื้นฟู ตำบลใหม่นาเพียง

6 ธันวาคม 2560 ติดตามการดำเนินโครงการ 9101 ฟื้นฟู ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น...

ชี้แจงการเก็บหลักฐานขอรับความช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 3000 บาท

1 ธันวาคม 2560 ชี้แจงการเก็บหลักฐานขอรับความช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 3000 บาท...

รับคณะศึกษาดูงานจาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

17 พฤศจิกายน 2560 รับคณะศึกษาดูงานจาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น...