คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบ

21 กรกฎาคม 2560 นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเกษตรกร ร่วมพิธีส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผล...

พิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ

20 กรกฎาคม 2560 พิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว ตำ...

ประชุมคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม ปีการผลิต 2559/60

19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสุรสิทธิ์ วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอแวงใหญ่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม ปีการ...

โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร

19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว (ครั้งที่ 2) ณ ศพก...

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ให้การอบรมการจัดทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี

19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ให้การอบรมการจัดทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษต...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2560

18 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2560...

จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู

28 มิถุนายน 2560 อำเภอแวงใหญ่ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 5...

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2560

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่...

ประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอแวงใหญ่

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้นางโสมฉาย จุ่นหัวโทน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุม...

อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

20 มิถุนายน 2560 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่...