คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 ม.3 ต.โนนทอง อ.

24 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 ม.3 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น...

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 ม.5 ต.โนนทอง อ.

24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 ม.5 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น...

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 ม.4 ต.แวงใหญ่ อ

24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 ม.4 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น...

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 ม.4 ต.คอนฉิม อ.

24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 ม.4 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น...

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 บ้านใหม่นาเพียง

23 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 บ้านใหม่นาเพียง ม.1 ต.ใหม่นาเพียง อ....

ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 3 บ้านใหม่นาเพียงพัฒนา ม.14 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่

23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 3 บ้านใหม่นาเพียงพัฒนา ม.14 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ณ ศาลาวัด...

จัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 3 บ้านหัวหนองแวง ม.3 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ณ ศา

23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. จัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 3 บ้านหัวหนองแวง ม.3 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ณ ศาลากลางบ้าน...

หน่วยงานแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน๊ (พอ.สว.) เคลื่อนที่

20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. หน่วยงานแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน๊ (พอ.สว.) เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ ม.11 ต.โนนสะอาด อ.แวงหใญ่ จ...

เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

20 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. เข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ...

จัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 3 บ้านรัตนะวดี ม.11 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ณ ศาลา

19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. จัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 3 บ้านรัตนะวดี ม.11 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ณ ศาลาประชาคม...