คู่มือสำหรับประชาชน

งานเด่นอำเภอแวงใหญ่

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

27 เมษายน 2560

นายสุนทร นาไชยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ...

24 เมษายน 2560

เวลา 14 .00 น นางสุนิสา ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มคุณภาพและมาตรสินค้าเกษตร เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ตำบลใหม่นาเพียง ...

20 เมษายน 2560

นายสุรสิทธิ์ วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอแวงใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและปัจจัยการผลิต ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าว...

19 เมษายน 2560

เวลา 13.00 น นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ เยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุ่มปลูกพริก...

19 เมษายน 2560

เวลา 10.00 น. นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวณัฐชานันท์ ผาสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจรับเมล็ดพันธุ์ข้าว โคร...

19 เมษายน 2560

เวลา 09.00 น. นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านนาโพธิ์ ต. โนนสะอา...

18 เมษายน 2560

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ ออกติดตามงานโครงการและเยี่ยมเยี่ยนเกษตรกร ต.แวงใหญ่ ต.คอนฉิม และต....

18 เมษายน 2560

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร ปี 2560...

11 เมษายน 2560

พิธีเปิดงานเปิดตรวจจุดสกัดและจุดบริการประชาชนและตรวจเยี่ยมจุดสกัด...

11 เมษายน 2560

เกษตรอำเภอแวงใหญ่รวมประเพณีสงกรานต์ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ...