คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ทำเนียบเกษตรอำเภอ


ทำเนียบเกษตรอำเภอแวงใหญ่
 
 ที่
ชื่อ - สกุล
เริ่ม
ถึง
1
นายบัญฑิต โตชัยภูมิ  
เม.ย.20
ส.ค.23
2
นายเสงี่ยม ตุงไธสง
ส.ค.23
ก.ค.26
3
นายบัญฑิต โตชัยภูมิ
ก.ค.26
ธ.ค.31
4
นายไพบูลย์ คงเจริญ
ธ.ค.31
ส.ค.33
5
นายสุรพงษ์ นิกรสังข์พินิจ
ส.ค.33
ต.ค.33
6
นายจารึก เวฬุบรรณ (รักษาการ)
ต.ค.33
ก.ค.34
7
นายประชามิตร เกษตรเวทิน
ก.ค.34
ม.ค.38
8
นายสมาธิ เหล้าบุญมา
ม.ค.38
ม.ค.41
9
นายบัญฑิต โตชัยภูมิ
ม.ค.41
2544
10
นายวีรภัทร มีทองหลาง
2544
2546
11
นายวุฒิไกร ฐานวิเศษ
2547
2549
12
นายไพโรจน์ พหรมสุคนธ์ (รักษาการ)
2549
2549
13
นายวุฒิไกร ฐานวิเศษ
2549
ก.ค.50
14
นายประดิษฐ์ ธีรปฐวี
ก.ค.50
ต.ค.50
15
นายชัยพร สาระพันธ์
ต.ค.50
พ.ย.50
16
นายฉัตรชัย โสดาลี
พ.ย.50
ต.ค.51
17
นายสุพจน์ สุมาลี
ต.ค.51
30 ก.ย.53
18 นายขัญติภาณ ศรีใส (รักษาการ)
1 ต.ค.53
19 ธ.ค.53
19 นายอนันต์ ลวกไธสง
20 ธ.ค.53
22 ก.ค.54
20 นายวิชัย พรมดอนก่อ
22 ก.ค.54
9 ต.ค. 54
21 นายเกษม จันมา 10 ต.ค.54 6 พ.ค.56
22 นายวิชัย พรมดอนก่อ 7 พ.ค.56 15 ต.ค.57
23 นายขัญติภาณ ศรีใส (รักษาการ) 16 ต.ค.57 8 มี.ค. 58
24 นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก
9 มี.ค.58
4 ม.ค. 60
25 นายปรีชา  รักษาพงศ์ (รักษาการ) 5 ม.ค. 60 11 เม.ย. 60
26 นายสุนทร  นาชัยโชติ 12เม.ย.60 30 ก.ย. 61
27 นายปรีชา  รักษาพงศ์ 1 ต.ค. 61 -
20 มีนาคม 62 10:18:30