คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

นายปรีชา  รักษาพงศ์
เกษตรอำเภอแวงใหญ่
(โทร.)

 

งานส่งเสริมการเกษตร

 

นายขัญติภาณ ศรีใส
นวส.ชำนาญการ 
รับผิดชอบ ต.คอนฉิม ต.โนนทอง
(โทร.08-9574-9285)

นางโสมฉาย จุ่นหัวโทน 
นวส.ชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.แวงใหญ่
(โทร.08-6957-3562)


นางสาวณัฐชานันท์ ผ
าสุข 
นวส.ชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ใหม่นาเพียง
(โทร.08-3143-0044)


นายกิตติพงษ์ กาจู 
นวส.ชำนาญการ 
รับผิดชอบ ต.โนนสะอาด
(โทร.08-9572-2116)

 

งานธุรการ

 


นางสาวกรรณิกา  สุวิชา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุภาภรณ์ ทองสมบูรณ์ 
เจ้าพนักงานธุรการ

นางเตือนใจ ลุนใบ 
แม่บ้าน

 

20 มีนาคม 62 10:16:12