คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

นายสุนทร  นาชัยโชติ
เกษตรอำเภอแวงใหญ่

 

งานส่งเสริมการเกษตร

 

นายขัญติภาณ ศรีใส
นวส.ชำนาญการ 
รับผิดชอบ ต.คอนฉิม ต.โนนทอง

 

นางโสมฉาย จุ่นหัวโทน 
นวส.ชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.แวงใหญ่

 


นางสาวณัฐชานันท์ ผ
าสุข 
นวส.ชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ใหม่นาเพียง

 


นายกิตติพงษ์ กาจู 
นวส.ชำนาญการ 
รับผิดชอบ ต.โนนสะอาด

 

 

งานธุรการ

 


นางสาวกรรณิกา  สุวิชา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุภาภรณ์ ทองสมบูรณ์ 
เจ้าพนักงานธุรการ

นางเตือนใจ ลุนใบ 
แม่บ้าน

 

17 พฤศจิกายน 60 14:19:24