คู่มือสำหรับประชาชน

งานเด่นอำเภอแวงใหญ่

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

นายสุนทร  นาชัยโชติ
เกษตรอำเภอแวงใหญ่

 

งานส่งเสริมการเกษตร

 

นายขัญติภาณ ศรีใส
นวส.ชำนาญการ 
รับผิดชอบ ต.โนนทอง ต.โนนสะอาด

 

นางโสมฉาย จุ่นหัวโทน 
นวส.ชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.แวงใหญ่ ต.คอนฉิม

 

นางสาวณัฐชานันท์ ผาสุข 
นวส.ปฏิบัติการ 
รับผิดชอบ ต.ใหม่นาเพียง

 

 

 

 

งานธุรการ

 

นางสาวสุภาภรณ์ ทองสมบูรณ์ 
เจ้าพนักงานธุรการ

นางเตือนใจ ลุนใบ 
แม่บ้าน

 

27 เมษายน 60 13:01:00