คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ปศุสัตว์อำเภอออกให้บริการเกษตรกรโดดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค กระบือ ต.ใหม่นาเพียง

25 สิงหาคม 2561 ปศุสัตว์อำเภอออกให้บริการเกษตรกรโดดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค กระบือ ...

ประชุมคณะอนุกรรมการการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน (อชก.) อำเภอแวงใหญ่ ครั้งที่ 1/2561

24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน (อชก.) อำเภอแวงใหญ่ ครั...

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านรัตนะ ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านรัตนะ ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแ...

มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ตามโครงการ 5 ประสานสืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560

23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ตามโครงการ 5 ประสานสืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่...

พิธีทำสัญญายืมเงินตามโครกงารเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่

23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. พิธีทำสัญญายืมเงินตามโครกงารเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ สำน...

ปศุสัตว์อำเภอออกให้บริการเกษตรกรโดดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค กระบือ

19 สิงหาคม 2561 ปศุสัตว์อำเภอออกให้บริการเกษตรกรโดดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค กระบือ ม.1 ...

อบรมเรียนรู้นาแปลงใหญ่ข้าว GAP ดำเนินการอบรมโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

17 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ศูนย์ข้าวโนนทอง เกษตรกรเข้ารับการอบรมเรียนรู้นาแปลงใหญ่ข้าวจีเอพีดำกา...

มอบปัจจัยการผลิตแปลงสาธิตโครงการนาแปลงใหญ่

25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. มอบปัจจัยการผลิตแปลงสาธิตโครงการนาแปลงใหญ่ ณ แปลงใหญ่ดงบัง ตำบลคอนฉิม ...

more...

more...

วิดิทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่