คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนตำบลโนนทอง

19 กันยายน 2561 ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนตำบลโนนทอง โครงการแปรร...

ตรวจสอบการจัดทำบัญชี ของชุมชนและกลุ่มย่อยในชุมชนที่ดำเนินการ 11 โครงการ

18 กันยายน 2561 ตรวจสอบการจัดทำบัญชี ของชุมชนและกลุ่มย่อยในชุมชนที่ดำเนินการ 11 โครงการ...

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ โดยเลือกประธานและคณะกรรมการ โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อจำหน่าย

17 กันยายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ โดยเลือกประธานและคณะกรรมการ โครงการเลี้ยงไก่ไ...

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ โดยเลือกประธานและคณะกรรมการ โครงการเลี้ยงเเพะเนื้อเพื่อจำหน่

16 กันยายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ โดยเลือกประธานและคณะกรรมการ โครงการเลี้ยงเเพ...

ออกพื้นที่ถ่ายภวิดีทัศน์ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

13 กันยายน 2561 ออกพื้นที่ถ่ายวิดีทัศน์การผลิตเห็ด ที่ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น...

รับวัสดุอุปกรณ์การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (แปรรูปกล้วย)

12 กันยายน 2561 รับวัสดุอุปกรณ์การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (แปรรูปกล้วย) ชุมชนตำบลใหม...

อบรมการจัดทำวิดิทัศน์และการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์

12 กันยายน 2561 อบรมการจัดทำวิดิทัศน์และการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ วารี วัลเลย์ รีสร...

รับอุปกรณ์โครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนตำบลโนนทอง

11 กันยายน 2561 รับอุปกรณ์โครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนตำบลโนนทอง...

more...

more...

วิดิทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่