คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 ม.3 ต.โนนทอง อ.

24 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำ...

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 ม.5 ต.โนนทอง อ.

24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำ...

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 ม.4 ต.แวงใหญ่ อ

24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำ...

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 ม.4 ต.คอนฉิม อ.

24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำ...

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 บ้านใหม่นาเพียง

23 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำ...

ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 3 บ้านใหม่นาเพียงพัฒนา ม.14 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่

23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 3 บ้านใหม่นาเพียงพัฒนา...

จัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 3 บ้านหัวหนองแวง ม.3 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ณ ศา

23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. จัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 3 บ้านหัวหนองแวง ม.3 ต.แวง...

หน่วยงานแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน๊ (พอ.สว.) เคลื่อนที่

20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. หน่วยงานแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน๊ (พอ.สว.) เคลื่อนที่ ณ โ...

more...

more...

วิดิทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่