คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

สาธิตและฝึกปฏิบัติการทำกล้วยตาก

26 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.สาธิตและฝึกปฏิบัติการทำกล้วยตาก ที่บ้านบะแค ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จั...

แนะนำการเพาะกล้านาโยน

26 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.แนะนำการเพาะกล้านาโยน นายสาย เสาศิริ เกษตรกร หมู่ 4 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแว...

ติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานวันข้าวและชาวนาไทย จังหวัดขอนแก่น ปี 2561

26 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. ติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานวันข้าวและชาวนาไทย จังหวัดขอนแก่น ปี 2561 ...

ติดตามการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

25 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.ติดตามการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ บ้านบะแค ตำบลคอนฉิม ...

ติดตามการปั่นหุ่นฟาง

25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ติดตามการปั่นหุ่นฟาง ณ บ้านแวงพัฒนา ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอ...

ประชุมเครือข่ายวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนระดับอำเภอ

25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ประชุมเครือข่ายวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนระดับอำเภอ ณ ศูนย์ข้าวโนนทอง ตำบลโ...

ติดตามการทำหุ่นฟางร่วมงานวันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น ปี 2561

24 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. ติดตามการทำหุ่นฟางร่วมงานวันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น ปี 2561 ณ บ้...

เยี่ยมเกษตรกร นายดำริห์ อักษรเสือ หมู่ 7 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

24 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. เยี่ยมเกษตรกร นายดำริห์ อักษรเสือ หมู่ 7 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังห...

more...

more...

วิดิทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่