คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก

วันที่ 13 มกราคม 2565 ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประส...

ประชุมขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ประชุมขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนัก...

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ(ก.ช.ภ.อ.) อำเภอแวงใหญ่

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ(ก.ช.ภ.อ....

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2565 เพื่อหารือข้อราชกา...

เยี่ยมศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน นายหนูกาล วิรุณละพันธ์

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 16.30 - 17.40 น. เยี่ยมศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน นายหนูกาล วิรุณละพันธ์ บ้านโนนสว...

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2565

วันที่ 5 มกราคม 2565 ประชุมประจำเดือน มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก...

ผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรียในข้าวสุก

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.30 - 11.00 น. ผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรียในข้าวสุก ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแว...

เยี่ยมเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมตัวอย่าง

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 13.30 - 16.40 น. เยี่ยมเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมตัวอย่าง ณ บ้านโนนจันทึก หมู่ ...

more...

more...

วิดิทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่